ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತ ಗಾಯನ “ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು” ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನ ಅಂಗವಾಗಿ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗೀತಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಬರೆದಿರುವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಂಸಲೇಖರವರ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಗೀತೆಯನ್ನು…

read more

Applications are invited for I PUC .Combinations availableScience –Physics, Chemistry, Maths , BiologyPhysics , Chemistry,Maths,Computer Science. Commerce-Computer Science ,Economics,Business Studies,AccountancyGeography,,Economics,Business Studies,Accountancy Arts History,Economics,Business Studies,Accountancy Call 08274-279262 for more information or visit campus 

read more

Applications are invited for I PUC . Combinations available Science – Physics, Chemistry, Maths , Biology Physics , Chemistry,Maths,Computer Science. Commerce- Computer Science ,Economics,Business Studies,Accountancy Geography,,Economics,Business Studies,Accountancy Arts History,Economics,Business Studies,Accountancy Call 08274-279262 for more information or visit campus .

read more